Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

handwriting /'hændraitiη/  

  • Danh từ
    sự viết tay
    dạng chữ (của một người), tự dạng