Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

manuscript /'mænjʊskript/  

 • Danh từ
  bản viết tay
  a manuscript copy of a typed letter
  bản sao viết của một bức thư đánh máy
  bản thảo
  submit a manuscript to an editor
  nộp một bản thảo cho chủ bút
  in manuscript
  chưa in