Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự chiếm xạ, sự chiếm tia, sự rọi