Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tỷ lệ
  in the radio of 5 to 10
  theo tỷ lệ 5 trên 10
  be in direct ratio to
  theo tỷ lệ thuận với
  be in inverse ratio to
  theo tỷ lệ nghịch với

  * Các từ tương tự:
  ratio-test, ratiocinate, ratiocination, ratiocinative, ration, ration card, ration-book, rational, Rational expectations