Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ratiocination /rætiɒsi'nei∫n/  /ræ∫iɒsi'nei∫n/

  • Danh từ
    sự suy lý