Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ration card /'ræ∫nkɑ:d/  

  • thẻ phân phối (nhu yếu phẩm trong thời chiến…)