Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    mủ
    bác sĩ chích cái nhọt cho mủ chảy ra

    * Các từ tương tự:
    push, push-ball, push-bicycle, push-bike, push-button, push-button war, push-cart, push-cart man, push-chair