Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

push-bicycle /'puʃ,baisikl/  

  • danh từ
    xe đạp thường (phân biệt với xe máy)