Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

push-cart /'pʊ∫kɑ:t/  

  • Danh từ
    xe đẩy (của người bán hàng rong…)

    * Các từ tương tự:
    push-cart man