Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

push-cart man /'puʃkɑ:t mæn/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người bán hàng rong (bằng xe đẩy)