Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

push-button /'pʊ∫bʌtn/  

 • Tính từ
  (thuộc ngữ)
  ấn nút, bấm nút
  a radio with push-button tuning
  chiếc đài với hệ thống điều chỉnh làn sóng ấn nút
  a push-button war
  chiến tranh bấm nút

  * Các từ tương tự:
  push-button war