Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

push-button war /'puʃ,bʌtn'wɔ:/  

  • Danh từ
    chiến tranh bấm nút