Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

push-chair /'pʊ∫t∫eə[r]/  

  • Danh từ
    (Mỹ cách viết khác stroller)
    ghế đẩy (để đẩy trẻ em đi chơi…)