Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

push-ball /'puʃbɔ:l/  

  • Danh từ
    (thể dục,thể thao) môn bóng đa
    quả bóng đẩy (để chơi môn bóng đẩy)