Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (tiền tố)
  (+dt, tt) ủng hộ, thân
  thân Mỹ
  (+ dt) [giữ nhiệm vụ] thay cho
  quyền phó thủ tướng

  * Các từ tương tự:
  pro and con, pro forma, pro forma invoice, pro rata, pro tem, pro tempore, pro-american, pro-british, pro-communist