Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pro tempore /pro tempore/  

  • phó từ
    trong lúc này, trong thời gian