Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pro and con /pro and con/  

  • phó từ
    thuận và chống, tán thành và phản đối
    Danh từ, (thường) số nhiều pros-and-cons /pros-and-cons/
    những lý luận thuận và chống, những lý luận tán thành và phản đối