Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pro forma /prəʊ'fɔ:mə/  

 • Tính từ, Phó từ
  [coi như] quy ước
  (cách viết khác pro forma invoice)
  danh đơn hàng gửi (chưa yêu cầu trả tiền)

  * Các từ tương tự:
  pro forma invoice