Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pro tempore /proʊˈtɛmpəri/  

  • adverb
    formal :pro tem