Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pro tem /ˌproʊˈtɛm/  

  • adverb
    formal :for the present time but not permanently

    * Các từ tương tự:
    pro tempore