Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    bảng kê khai hàng gửi đến người mua (báo giá mà không bắt trả)