Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    thân Mỹ; ủng hộ Mỹ
    Danh từ
    người thân Mỹ; người ủng hộ Mỹ