Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  chính trị
  a political party
  một đảng chính trị, một chính đảng
  a political crisis
  khủng hoảng chính trị
  [thuộc] chính quyền, [thuộc] Nhà nước
  a political system
  hệ thống Nhà nước

  * Các từ tương tự:
  political asylum, Political business cycle, political economy, political geography, political prisoner, political science, politicalization, politicalize, politically