Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bureaucratic /,bjʊərə'krætik/  

  • Tính từ
    (thường xấu)
    quan liêu

    * Các từ tương tự:
    bureaucratically