Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bureaucratically /,bjʊərə'krætikəli/  

  • Phó từ
    (thường xấu)
    [một cách] quan liêu