Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [thuộc] công dân
  trách nhiệm công dân
  [thuộc] thành phố
  a civic function
  chức năng thành phố (ví dụ như việc thị trường khánh thành một bệnh viện mới)

  * Các từ tương tự:
  civic centre, civics