Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

administrative /əd'ministrətiv/  /əd'ministreitiv/

 • Tính từ
  [thuộc] quản trị, [thuộc] hành chính
  an administrative post
  một chức vị hành chính

  * Các từ tương tự:
  administrative information, Administrative lag, administrative service, administratively