Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

participant /pɑ:'tisipənt/  

  • Danh từ
    người tham gia, người tham dự
    a participant in a debate
    người tham dự một cuộc tranh luận