Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

participate /pɑ:'tisipeit/  

  • Động từ
    tham gia, tham dự
    participate in a competition
    tham gia một cuộc thi đấu
    bao nhiêu nước sẽ tham gia thế vận hội thế?