Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

participator /pɑ:'tisipeitə/  

  • Danh từ
    người tham gia, người tham dự, người góp phần vào