Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự hoan hô nhiệt liệt
    bà ta được cử tọa hoan hô nhiệt liệt
    the speaker was given a standing ovation
    diễn giả được cử tọa độ đứng dậy hoan hô nhiệt liệt