Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (tiền tố)
  (+ động từ, danh từ, tạo thành động từ) hơn
  (+ danh từ) tách riêng ra; tách xa
  (+ động từ, tạo thành danh từ, tính từ, phó từ) ra

  * Các từ tương tự:
  out of, out of bounds, out of doors, out-and-out, out-and-outer, out-argue, out-at-elbows, out-gate, out-group