Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

out of bounds /'autəv'baundz/  

  • Phó từ
    ngoài giới hạn đã định