Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    cũ rích; lam lũ (quần áo)