Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

out of doors /'autəv'dɔ:z/  

  • Phó từ
    ở ngoài trời