Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

out-group /'autgru:p/  

  • Danh từ
    những người ngoài nhóm