Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

out-argue /aut'ɑ:gju:/  

  • Ngoại động từ
    lập luận vững hơn (ai), thắng (ai) trong tranh luận