Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    làm nhiệm vụ, thi hành chức trách
    the Reverend MrSmith will officiate at the wedding
    Đức cha Xmit sẽ làm [nhiệm vụ cử hành] lễ cưới