Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (+ at) chủ tọa
  thủ tướng chủ tọa các buổi họp của nội các
  (+ over) làm chủ tịch; đứng đầu
  hội đồng thành phố do thị trưởng đứng đầu
  (+ over) chịu trách nhiệm về
  ông giám đốc hiện thời chịu trách nhiệm về sự sụt giảm nhanh chóng khả năng sinh lãi của xí nghiệp

  * Các từ tương tự:
  presidency, president, president elect, presidentess, presidential, presidentially, presidentship, presider