Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  trọng tài (trong thể thao, trong vụ tranh chấp)
  Động từ
  làm trọng tài
  umpire a match (a dispute)
  làm trọng tài trong một cuộc thi đấu (một vụ tranh chấp)

  * Các từ tương tự:
  umpireship