Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

arbiter /'ɑ:bitə[r]/  

  • Danh từ
    trọng tài
    những trọng tài thời trang
    the arbiter of a conflict
    trọng tài một vụ xung đột