Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

occupational /,ɒkju'pei∫ənl/  

 • Tính từ
  [thuộc] nghề nghiệp;[thuộc] việc làm
  occupational advice service
  dịch vụ tư vấn việc làm

  * Các từ tương tự:
  occupational disease, occupational hazard, Occupational licensing, occupational therapist, occupational therapy, Occupational wages differentials, Occupational wages structure