Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Occupational licensing   

  • (Kinh tế) Cấp bằng hành nghề
    Là một sự thoả thuận trong đó những người hành nghề thuộc một lĩnh vực nghề nghiệp nào đó cấp bằng hành nghề trong lĩnh vực nói trên bằng cách quy định về tiêu chuẩn gia nhập và quyền hạn