Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

occupational therapy /,ɒkju'pei∫ənl 'θerəpi/  

  • Danh từ
    (y học)
    liệu pháp lao động