Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Occupational wages structure   

  • (Kinh tế) Cơ cấu lương theo nghề nghiệp
    Là việc phân hạng những mức lương trung bình trả cho các nhóm công nhân khác nhau được phân loại theo nghề nghiệp mà họ làm