Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

occupational disease /,ɒkju'pei∫ənl di'zi:z/  

  • Danh từ
    bệnh nghề nghiệp
    rối loạn da là bệnh nghề nghiệp thông thường của công nhân xí nghiệp