Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

occupational hazard /,ɒkju'pei∫ənl 'hæzəd/  

  • Danh từ
    nguy hiểm nghề nghiệp
    nổ ở hầm mỏ, tuy là ít xảy ra, nhưng vẫn là một nguy hiểm đối với thợ mỏ