Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

occupational therapist /,ɒkju'pei∫ənl 'θerəpist/  

  • Danh từ
    thầy thuốc liệu pháp lao động