Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (cũng transmigrate)
    di trú (người, chim)