Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

immigrate /'imigreit/  

  • Động từ
    nhập cư